...
તુલસી વિવાહનું પૌરાણિક મહત્વ

આપણા હિન્દૂ ધર્મમાં અનેક પર્વોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઉત્સવ એ મનુષ્યના જીવનમાં નવા રંગો અને નવી ઉર્જાઓ ભરે છે. સાથે સાથે અરસ-પરસ સાથે મળી ને… Read more

Events blog, Posted on

...
Gurukul Suryapet Inauguration

Inauguration and Annual Festival of New Branch Shree Swaminarayan Gurukul Suryapet  The newly constructed magnificent Gurukul Building was inaugurated by Pujyapad Gurumaharaj Shri Devkrushnadasji Swami, Elder… Read more

Events blog, Posted on

...
Silver Jubilee Celebration 2022 – Gurukul Hyderabad

Jay Swaminarayan! In 2022, Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad completed 25 years & celebrated its Silver Jubilee On 2nd October 2022, on a grand scale. The Silver… Read more

Events blog, Posted on

...
25 Years of Glorious Journey of Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad

Jay Swaminarayan, Let's go through the silver saga of Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad The Origin Journey Begins with blessings & divine wishes of pujya Jogi Swami… Read more

Achievements & Awards, Events, Transforming Life blog, Posted on

...
Silver Jubilee Celebration

  Celebrating 25 Years of Excellence in Vidya, Sadvidya & Brahmavidya   Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad is a non-profit socio-spiritual organization which has been running for… Read more

Events blog, Posted on

...
Essay on Mahatma Gandhi

Byggari Harshil RANK 1, AC3610   It all began with the idea of Mahatma Gandhi to free India from the control of the British, in 1930,… Read more

Events blog, Posted on

...
Technology is the new chalk

The Education world is crumbling today and yet the time was never been so right and apt as it is today for affirming our belief in… Read more

Events blog, Posted on

...
Gurukul Expo 2020 – Gulbarga

Let us share you all about how we celebrated Gurukul Expo- 2020. It was the best academic festival of this year. The most awaited program of… Read more

Events blog, Posted on

...
Concreting of Nag River by Gurukulites

Abstract Shree Swaminarayan Gurukul international School Nagpur organized Edu Fair on 16 FEB, 2020 in that Educational functional students has make different – different kinds of… Read more

Events blog, Posted on

...
Gurukul Olympics, Importance of Sports

Physical Games Vs Online Games The growing popularity of the video games, online gaming makes children inactive in their daily routine. The time which has been… Read more

Events blog, Posted on

...
U-Mumba Kabaddi Team Coach Mr. Ravi Shetty at Swaminarayan Gurukul Bangalore

  On the 25th  of November, Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore was very privileged to have a very great source of motivation Mr. Ravi Shetty, who is… Read more

Events blog, Posted on

...
Sri Sri Ravishankar Guruji visits Swaminarayan Gurukul International School after Ram Janmabhoomi Ayodhya Verdict

On this historic day that is today(9th Nov 2019), when a centuries-old dispute of Ram Janmabhoomi Ayodhya was put to rest, Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore was… Read more

Events blog, Posted on

...
Foundation stone ceremony of Shree Swaminarayan Gurukul Mysore

Foundation stone ceremony of Shree Swaminarayan Gurukul Mysore The journey of a thousand miles begins with a single step, as simple as it sounds nothing is… Read more

Events blog, Posted on

...
National Sports Day : Gurukulites Join Fit India Movement

I think for me as a parent and administrator, it is always fun to see the intense looks of concentration and intensity on little faces. In… Read more

Events blog, Posted on

...
1st Annual Day and Sports Day at Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore

1st Annual Day and Sports Day at Shree Swaminarayan Gurukul with the divine presence of Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, and along with him is… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Inaugural Function at Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore

Inaugural Function of Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore with the divine presence of Pujya Kothari Swami Shri Harijivandasji Swamiji, Pujya GuruMaharaj Shri Devkrushnadasji Swamiji, Pujya Dharmavallabhdasji Swamiji,… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Foundation Stone Ceremony of Gurukul Bangalore’s Hostel Building

Foundation Stone Ceremony of Gurukul Bangalore's hostel building was organized with the divine presence of Pujya Kothari Swami Shri Harijivandasji Swamiji, Pujya GuruMaharaj Shri Devkrushnadasji Swamiji,… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Guru Maharaj’s Visit to Gurukul Bangalore’s School Building Construction

GuruMaharaj Shri Devkrushnadasji Swami along with Pujya Kothari Swamiji, Pujya Bhaktivallabhdasji Swamiji, Pujya Tyagvallabhdasji Swamiji visits Shree Swaminarayan Gurukul International School, Bangalore. Pujya Krishnacharandasji Swami takes… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Foundation Ceremony of Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore

Foundation Ceremony of Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore with the divine presence of Pujya Jogi Swami Shri Hariprakashdasji Swamiji, Pujya GuruMaharaj Shri Devkrushnadasji Swami, Pujya Bade Swami… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Trustees Visits Gurukul Bangalore Construction

Pujya Bade Swami Sadguru Shri Devprasaadasji Swamiji along with Pujya Krishnacharansdasji Swamiji and the Trustees visits Shree Swaminarayan Gurukul Bangalore during construction and landscaping. And Pujya… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
First Land Registration of Gurukul Bangalore

First Land Registration of Gurukul Bangalore at Mr. Kendall's Estate with the divine presence of Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, Pujya Krishnacharandasji Swamiji, and Pujya… Read more

Bangalore, History blog, Posted on

...
Land Registration of Gurukul Bangalore

Land Registration of Gurukul Bangalore with Mr. Kendall by Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, Pujya Krishnacharandasji Swamiji, and Pujya Nityaswarupdasji Swamiji. Along with them were… Read more

Bangalore, History blog, Posted on

...
Bhumipuja Vasant Panchami of Gurukul Bangalore

Bhumipuja during Vasant Panchami at Gurukul Bangalore with the presence of Pujya Anandpriayadasji Swamiji and Pujya Nityaswarupdasji Swamiji. Along with them are Sri Mahesbhai Ruparel and… Read more

Bangalore, Events, History blog, Posted on

...
Vastu Consultation of Gurukul Bangalore

Vastu Consultation of Gurukul Bangalore with Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, Pujya Nityaswarupdasji Swamiji, and Sri Ganesh.   [useyourdrive mode="gallery" dir="1-nNuhKWtHtaarGPyPC9rLjWZazpSU5vq" account="110247410079381432808" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest"] Read more

Bangalore, History blog, Posted on

...
Land Agreement with Mr. Kendall

Land Agreement with Mr. Kendall, Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, Pujya Krishnacharandasji Swamiji, Pujya Nityaswarupdasji Swamiji and Sri Amubhai Rukhana.   [useyourdrive mode="gallery" dir="12SCA83MPBzEogMWcr1nVThmFMcItZPLr" account="110247410079381432808"… Read more

Bangalore, History blog, Posted on