Nenu me sahjanand

Dekhe ghanshyam
Aavat latak lal
Nenume sahjanand
Sahjanand chhabi
Lagi akhiya
Yu mil charu ved batave
Nayan shar tikhehe nath
Prabhu tav rup
Savariyaki shobha
Sahajnand ke darshan