Vandu sahajanand

Vandu sahajanand

Vandu sahajanand Lyrics in English

Pad – 1

Vandu Sahajānand rasrūp, anupam sārne re lol;

Jene bhajtā chhuṭe fand, kare bhav pārne re lol… 1

Samaru pragaṭ rūp Sukhdhām, anupam nāmne re lol;

Jene bhav Brahmādik dev, bhaje tajī kāmne re lol… 2

Je Hari Aksharbrahma ādhār, pār koī nav lahe re lol;

Jene shesh sahasramukh gāy, nigam neti kahe re lol… 3

Varṇavu sundar rūp anup, jugal charaṇe namī re lol;

Nakhshikh Premsakhīnā Nāth, raho urmā ramī re lol… 4

Pad – 2

Āvo mārā Mohan mīṭhḍā lāl, ke jou tārī mūrti re lol;

Jatan karī rākhu rasiyā rāj, visāru nahi urthī re lol… 1

Man māru mohyu Mohanlāl, pāghalḍīnī bhātmā re lol;

Āvo orā chhogalā khosu chhel, khāntilā jou khāntmā re lol… 2

Vahālā tāru jhaḷke sundar bhāl, tilak rūḍā karyā re lol;

Vahālā tārā vām karaṇmā til, tene manḍā haryā re lol… 3

Vahālā tārī bhrakuṭine bāṇe Shyām, kāḷaj mārā koriyā re lol;

Neṇe tāre Premsakhīnā Nāth, ke chitt mārā choriyā re lol… 4

Pad – 3

Vahālā mune vash kīdhī Ghanshyām, vā’lap tārā vā’lmā re lol;

Man māru talkhe jovā kāj, ṭībakḍī chhe gālmā re lol… 1

Vahālā tārī nāsikā namaṇī Nāth, adharbimb lāl chhe re lol;

Chhelā mārā prāṇ karu kurbān, joyā jevī chāl chhe re lol… 2

Vahālā tārā dant dāḍamnā bīj, chaturāī chāvtā re lol;

Vahālā mārā prāṇ haro chho Nāth, mīṭhu mīṭhu gāvtā re lol… 3

Vahālā tāre hasve harāṇu chitt, bīju have nav game re lol;

Man māru Premsakhīnā Nāth, ke tam keḍe bhame re lol… 4

Pad – 4

Rasiyā joī rūpāḷī koṭ, rūḍī rekhāvaḷī re lol;

Vahālā māru manḍu maḷvā chahāy ke jāy chittaḍu chaḷī re lol… 1

Vahālā tārī jamṇī bhujāne pās, rūḍā til chār chhe re lol;

Vahālā tārā kanṭh vachche til ek, anupam sār chhe re lol… 2

Vahālā tārā urmā viṇguṇ hār, joī neṇā ṭhare re lol;

Vahālā te to jāṇe premī jan, joī nitya dhyān dhare re lol… 3

Rasiyā joī tamāru rūp, rasik jan ghelḍā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā Nāth, Sundarvar Chhelḍā re lol… 4

Pad – 5

Vahālā tārī bhujā jugal Jagdīsh, joīne jāu vārṇe re lol;

Karnā laṭkā kartā lāl, āvone māre bārṇe re lol… 1

Vahālā tārī āngaḷiyunī rekhā, nakhmaṇi joīne re lol;

Vahālā mārā chittmā rākhu chorī, kahu nahi koīne re lol… 2

Vahālā tārā urmā anupam chhāp, jovāne jīva ākḷo re lol;

Vahālā mārā haiḍe harakh na māy, jāṇu je hamṇā maḷo re lol… 3

Vahālā tāru udar ati rasrūp, shītaḷ sadā Nāthjī re lol;

Āvo orā Premsakhīnā prāṇ, maḷu bharī bāthjī re lol… 4

Pad – 6

Vahālā tārī mūrti ati rasrūp, rasik joīne jīve re lol;

Vahālā e rasnā chākhaṇhār, chhāsh te nav pīve re lol… 1

Vahālā māre sukh sampat tame Shyām, Mohan man bhāvtā re lol;

Āvo māre mandir Jīvanprāṇ, hasīne bolāvtā re lol… 2

Vahālā tāru rūp anupam gaur, mūrti manmā game re lol;

Vahālā tāru joban jovā kāj, ke chitt charaṇe name re lol… 3

Āvo mārā rasiyā rājīvneṇ, maram karī boltā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā seṇ, mandir māre doltā re lol… 4

Pad – 7

Vahālā tāru rūp anupam Nāth, udar shobhā ghaṇī re lol;

Trivaḷī jou sundar chhel, āvone orā am bhaṇī re lol… 1

Vahālā tārī nābhī nautam rūp, ūnḍī ati goḷ chhe re lol;

Kaṭilank joīne Sahajānand, ke man rangchoḷ chhe re lol… 2

Vahālā tārī jangha jugalnī shobhā, manmā joī rahu re lol;

Vahālā nit nīrkhu pinḍī ne pānī, koīne nav kahu re lol… 3

Vahālā tārā charaṇkamaḷnu dhyān, dharū ati hetmā re lol;

Āvo vahālā Premsakhīnā Nāth, rākhu mārā chittmā re lol… 4

Pad – 8

Vahālā tārā jugal charaṇ rasrūp, vakhāṇu vahālmā re lol;

Vahālā ati komaḷ arūṇ rasāḷ, chore chitt chālmā re lol… 1

Vahālā tāre jamṇe angūṭhe til, ke nakhmā chihna chhe re lol;

Vahālā chhelī āngaḷīe til ek, jovāne man dīn chhe re lol… 2

Vahālā tārā nakhnī aruṇtā joīne, shashīkaḷā kshīṇ chhe re lol;

Vahālā raschor chakor je bhakta, jovāne praviṇ chhe re lol… 3

Vahālā tārī ūrdhvarekhāmā chitt, raho karī vāsne re lol;

Māge Premsakhī kar joḍī, dejo dān dāsne re lol… 4


Vandu sahajanand Lyrics in Gujarati

પદ – ૧

વંદું સહજાનંદ રસરૂપ, અનુપમ સારને રે લોલ;

જેને ભજતાં છૂટે ફંદ, કરે ભવ પારને રે લોલ… ꠶ ૧

સમરું પ્રગટ રૂપ સુખધામ, અનુપમ નામને રે લોલ;

જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ, ભજે તજી કામને રે લોલ… ꠶ ૨

જે હરિ અક્ષરબ્રહ્મ આધાર, પાર કોઈ નવ લહે રે લોલ;

જેને શેષ સહસ્રમુખ ગાય, નિગમ નેતિ કહે રે લોલ… ꠶ ૩

વર્ણવું સુંદર રૂપ અનુપ, જુગલ ચરણે નમી રે લોલ;

નખશિખ પ્રેમસખીના નાથ, રહો ઉરમાં રમી રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૨

આવો મારા મોહન મીઠડા લાલ, કે જોઉં તારી મૂરતિ રે લોલ;

જતન કરી રાખું રસિયા રાજ, વિસારું નહિ ઉરથી રે લોલ… ꠶ ૧

મન મારું મોહ્યું મોહનલાલ, પાઘલડીની ભાતમાં રે લોલ;

આવો ઓરા છોગલાં ખોસું છેલ, ખાંતિલા જોઉં ખાંતમાં રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારું ઝળકે સુંદર ભાલ, તિલક રૂડાં કર્યાં રે લોલ;

વહાલા તારા વામ કરણમાં તિલ, તેણે મનડાં હર્યાં રે લોલ… ꠶ ૩

વહાલા તારી ભૃકુટિને બાણે શ્યામ, કાળજ મારાં કોરિયાં રે લોલ;

નેણે તારે પ્રેમસખીના નાથ, કે ચિત્ત મારાં ચોરિયાં રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૩

વહાલા મુને વશ કીધી ઘનશ્યામ, વા’લપ તારા વા’લમાં રે લોલ;

મન મારું તલખે જોવા કાજ, ટીબકડી છે ગાલમાં રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા તારી નાસિકા નમણી નાથ, અધરબિંબ લાલ છે રે લોલ;

છેલા મારા પ્રાણ કરું કુરબાન, જોયા જેવી ચાલ છે રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારા દંત દાડમના બીજ, ચતુરાઈ ચાવતા રે લોલ;

વહાલા મારા પ્રાણ હરો છો નાથ, મીઠું મીઠું ગાવતા રે લોલ… ꠶ ૩

વહાલા તારે હસવે હરાણું ચિત્ત, બીજું હવે નવ ગમે રે લોલ;

મન મારું પ્રેમસખીના નાથ, કે તમ કેડે ભમે રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૪

રસિયા જોઈ રૂપાળી કોટ, રૂડી રેખાવળી રે લોલ;

વહાલા મારું મનડું મળવા ચ્હાય, કે જાય ચિત્તડું ચળી રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા તારી જમણી ભુજાને પાસ, રૂડાં તિલ ચાર છે રે લોલ;

વહાલા તારા કંઠ વચ્ચે તિલ એક, અનુપમ સાર છે રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારા ઉરમાં વિણગુણ હાર, જોઈ નેણાં ઠરે રે લોલ;

વહાલા તે તો જાણે પ્રેમીજન, જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લોલ… ꠶ ૩

રસિયા જોઈ તમારું રૂપ, રસિક જન ઘેલડા રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના નાથ, સુંદરવર છેલડા રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૫

વહાલા તારી ભુજા જુગલ જગદીશ, જોઈને જાઉં વારણે રે લોલ;

કરનાં લટકાં કરતા લાલ, આવોને મારે બારણે રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા તારી આંગળિયુંની રેખા, નખમણિ જોઈને રે લોલ;

વહાલા મારા ચિત્તમાં રાખું ચોરી, કહું નહિ કોઈને રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારા ઉરમાં અનુપમ છાપ, જોવાને જીવ આકળો રે લોલ;

વહાલા મારા હૈડે હરખ ન માય, જાણું જે હમણાં મળો રે લોલ… ꠶ ૩

વહાલા તારું ઉદર અતિ રસરૂપ, શીતળ સદા નાથજી રે લોલ;

આવો ઓરા પ્રેમસખીના પ્રાણ, મળું ભરી બાથજી રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૬ (૧-૧૯૦)

વહાલા તારી મૂરતિ અતિ રસરૂપ, રસિક જોઈને જીવે રે લોલ;

વહાલા એ રસના ચાખણહાર, કે છાશ તે નવ પીવે રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા મારે સુખસંપત તમે શ્યામ, મોહન મન ભાવતા રે લોલ;

આવો મારે મંદિર જીવનપ્રાણ, હસીને બોલાવતા રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારું રૂપ અનુપમ ગૌર, મૂરતિ મનમાં ગમે રે લોલ;

વહાલા તારું જોબન જોવા કાજ, કે ચિત્ત ચરણે નમે રે લોલ… ꠶ ૩

આવો મારા રસિયા રાજીવનેણ, મરમ કરી બોલતા રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના સેણ, મંદિર મારે ડોલતા રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૭ (૧-૧૯૧)

વહાલા તારું રૂપ અનુપમ નાથ, ઉદર શોભા ઘણી રે લોલ;

ત્રિવળી જોઉં સુંદર છેલ, આવોને ઓરા અમ ભણી રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા તારી નાભિ નૌતમ રૂપ, ઊંડી અતિ ગોળ છે રે લોલ;

કટિલંક જોઈને સહજાનંદ, કે મન રંગચોળ છે રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારી જંઘા જુગલની શોભા, મનમાં જોઈ રહું રે લોલ;

વહાલા નિત નીરખું પિંડી ને પાની, કોઈને નવ કહું રે લોલ… ꠶ ૩

વહાલા તારા ચરણકમળનું ધ્યાન, ધરું અતિ હેતમાં રે લોલ;

આવો વહાલા પ્રેમસખીના નાથ, રાખું મારા ચિત્તમાં રે લોલ… ꠶ ૪

પદ – ૮ (૧-૧૯૨)

વહાલા તારા જુગલ ચરણ રસરૂપ, વખાણું વહાલમાં રે લોલ;

વહાલા અતિ કોમળ અરુણ રસાળ, ચોરે ચિત્ત ચાલમાં રે લોલ… ꠶ ૧

વહાલા તારે જમણે અંગૂઠે તિલ, કે નખમાં ચિહ્ન છે રે લોલ;

વહાલા છેલી આંગળીએ તિલ એક, જોવાને મન દીન છે રે લોલ… ꠶ ૨

વહાલા તારા નખની અરુણતા જોઈ, શશીકળા ક્ષીણ છે રે લોલ;

વહાલા રસચોર ચકોર જે ભક્ત, જોવાને પ્રવીણ છે રે લોલ… ꠶ ૩

વહાલા તારી ઊર્ધ્વરેખામાં ચિત્ત, રહો કરી વાસને રે લોલ;

માગે પ્રેમસખી કર જોડી, દેજો દાન દાસને રે લોલ… ꠶ ૪મૃત ગઢડા મધ્ય ૪૮)

More Audios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *